Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja po nazwą “Fundacja Laetitia”, zwana dalej “Fundacją”, została ustanowiona przez  Mariana Mazurka, Heinza Ricka i Rafała Zgórzaka., zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 stycznia 1998r w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul.  Świętokrzyskiej 20, przed notariuszem Joanną Wrzochalską - Zaręba, Repertorium A 

Nr 90/98 i  działa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), oraz niniejszego statutu. 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3 

Siedzibą  Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4 

Fundacja działa na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej oraz dla właściwej realizacji jej celów również za granicą. 

 

Rozdział 2

Cele i formy działania

§ 5 

1. Fundacja działa w zakresie nauki, oświaty, kultury oraz dobroczynności i pomocy społecznej. 

2. Celem Fundacji jest:  

1) Popieranie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć naukowych i badawczych w dziedzinie:

a) pokoju i konfliktów, 

b) wspólnego egzystowania grup różnych etnicznie,   

c) społeczności wielokulturowych.  

2) Popieranie, kształcenie i wychowywanie w celu:

a) rozpowszechniania wartości chrześcijańskich, 

b) ułatwiania wspólnej egzystencji narodów, 

c) porozumienia się narodów,

d) szanowania wartości kulturowych innych grup narodowych.  

3) Popieranie młodzieży, a w  szczególności w wypadku problemów integracyjnych innych grup etnicznych.  

4) Wspieranie potrzebujących, w szczególności w zakresie popierania integracji społecznej innych grup etnicznych (obcokrajowcy). 

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania nie wymagające specjalnych zezwoleń czy koncesji, obejmujące w szczególności:

1) organizowanie gromadzenia danych oraz dokumentacji  zawierającej dorobek instytucji działających w  zakresie celów Fundacji na całym świecie, 

2) organizację i prowadzenie biblioteki, której zbiory będą udostępniane instytucjom i osobom działającym w  zakresie celów Fundacji  oraz innym osobom zainteresowanym,

3) organizowanie i koordynowanie różnych przedsięwzięć badawczych oraz publikowanie wybranych wyników,

4) organizowanie konferencji, seminariów i kursów, między innymi z udziałem naukowców specjalizujących się w dziedzinach obejmujących zagadnienia będące przedmiotem działania Fundacji,

5) zorganizowanie i prowadzenie centrum   szkoleniowo - badawczego z pomieszczeniami konferencyjnymi i mieszkalnymi dla przedstawicieli różnorodnych grup etnicznych,

6) fundowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji, bądź udzielających pomocy w tym zakresie,

7) działalność wydawniczą i  promocyjno - informacyjną,

8) współpracę z instytucjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji,   np. z ONZ, 

9) nawiązywanie kontaktów  z instytucjami społecznymi, państwowymi i międzynarodowymi oraz innymi, np. partiami politycznymi, kościołami, związkami i stowarzyszeniami oraz przedstawianie im stanowiska Fundacji w sprawach dotyczących realizacji jej celów, 

10)  udzielanie pomocy materialnej potrzebującym - przede wszystkim tym, których dochody leżą poniżej minimum socjalnego,

11) pozyskiwanie i przekazywanie do użytkowania potrzebującym mieszkań wraz z wyposażeniem służącym ogółowi mieszkańców, w pierwszej kolejności osobom, które zobowiążą się do współpracy z Fundacją przy realizacji jej celów,  

12) organizowanie uroczystości (zloty, festiwale itp.), w których tworzeniu ściśle współpracowałyby organizacje lokalne, kościelne i charytatywne,

13) organizowanie kursów językowych, 

14) inne działania statutowe (np. pomoc w poszukiwaniu mieszkań i nawiązywaniu kontaktów z sąsiadami, wspieranie przy poszukiwaniu pracy, tworzenie ośrodków pracy twórczej). 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 

Rozdział 3

Organizacja i funkcjonowanie Fundacji

§ 7

Fundacja może tworzyć oddziały,  przedstawicielstwa, filie i inne agendy, a także przystępować do innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 8

Organami Fundacji jest  Rada Fundacji i Zarząd. 

§ 9

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, doradczym i inicjującym. Rada Fundacji jest niezależna od innych organów Fundacji i działa wyłącznie w jej interesie. 

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 11 członków, powoływanych i odwoływanych   przez  Fundatorów. Fundator może być członkiem Rady Fundacji. 

3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Dopuszcza się  wielokrotne  powołanie danej osoby do Rady Fundacji.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania bądź śmierci członka Rady Fundacji.  

5. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują za swoją działalność wynagrodzenia. Fundatorzy mogą im przyznać jedynie zwrot kosztów z tytułu poniesionych wydatków oraz diety za czas trwania posiedzeń.

§ 10

Do zakresu  działania Rady Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji,  a w szczególności:

1) inicjowanie i nadzór realizacji głównych kierunków działania Fundacji,

2) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu,

6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 

7) badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, 

8) podejmowanie uchwał - na wniosek Zarządu - o przystąpieniu do innych podmiotów lub połączeniu Fundacji,

9) uchwalanie zmian statutu Fundacji, 

10) inne sprawy ustalone w Statucie. 

§ 11

1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. 

2. Rada Fundacji pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

3. Rada Fundacji  może podejmować uchwały również w drodze obiegowej, o ile wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę. 

§ 12

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność przy głosowaniu większości jej członków.

2.  Do przyjęcia uchwał w sprawach wymienionych w § 10 pkt 4, 5, 7 i 9 wymagana jest większość kwalifikowana  3/4 /trzech czwartych/  głosów, przy obecności co najmniej większości członków Rady Fundacji. 

3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 13

1. W obradach Rady Fundacji mogą brać udział Fundatorzy oraz inne zaproszone osoby, w szczególności członkowie  Zarządu. 

2. Zgodę na udział innych osób niż Fundatorzy i  w posiedzeniach Rady Fundacji wyraża  jej przewodniczący.

3. Udział innych osób  w posiedzeniach Rady Fundacji może mieć charakter  informacyjny lub doradczy. 

§ 14

Rada Fundacji może w razie potrzeby zasięgnąć opinii specjalistów, jak również powoływać biegłych rewidentów do zbadania prawidłowości funkcjonowania Fundacji. 

§ 15

Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji  mogą zostać określone w regulaminie Rady Fundacji.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd  liczy od  jednej do pięciu osób i jest powoływany uchwałą Rady Fundacji na  czas nie określony. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania  uchwałą Rady Fundacji bądź śmierci członka zarządu. Rada Fundacji jest zobowiązana odwołać członka zarządu w razie:

1) złożenia rezygnacji,

2) trwałej niemożności należytego wykonywania funkcji członka zarządu (choroba, ułomność, długotrwała nieobecność na terenie Polski itp.), 

3) istotnego naruszenia postanowień statutu lub obowiązujących przepisów prawa,

4) postępowania niezgodnego z etyką lub celami Fundacji. 

§ 17

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Rada Fundacji  jest zobowiązana ustanowić jednego z członków zarządu Prezesem, który kieruje pracami Zarządu. 

2. Rada Fundacji   możne w każdej chwili dokonać zmian na stanowisku Prezesa Zarządu.  

§ 18

1. Zarząd wieloosobowy  podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos  Prezesa Zarządu.

§ 19

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków, zaciągania zobowiązań oraz do podpisywania dokumentów uprawniony jest zarząd jednoosobowy, a w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego - wymagane jest współdziałanie dwóch  członków Zarządu. 

§ 20

Do zakresu  działania Zarządu należą wszelkie sprawy  Fundacji nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji,  a w szczególności:

1) prowadzenie spraw Fundacji, w tym zarządzanie majątkiem Fundacji,

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

3) przyjmowanie wszelkich przysporzeń majątkowych, 

4) występowanie z wnioskiem o przystąpieniu do innych podmiotów oraz w sprawie zmiany statutu, połączenia i likwidacji Fundacji, 

5) sporządzenie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

6) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,

7) powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji,

8)  ustanawianie regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji, 

9) inicjowanie zwoływania posiedzeń Rady Fundacji.

§ 21

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia. 

2. Szczegółowe zasady działania  Zarządu wieloosobowego ustalone zostaną  w regulaminie Zarządu, przyjętym przez Radę Fundacji. Określi   on  w szczególności  podział  kompetencji  pomiędzy członkami Zarządu, tryb ich wzajemnego informowania się o przewidywanych decyzjach (czynnościach), przypadki w których członek Zarządu przed podjęciem czynności prawnej jest zobowiązany uzyskać zgodę pozostałych członków Zarządu  oraz  sposób  postępowania  w  razie  sprzeczności  stanowisk  pomiędzy  członkami  Zarządu.  

 

Rozdział 4

Mienie Fundacji

§ 22

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się suma 40 000 zł (czterdzieści tysięcy), wymieniona w § 5 ust. 1 aktu notarialnego o założeniu Fundacji. 

2. Fundacja działa bez chęci zysku, a środki Fundacji będą przeznaczane jedynie na cele statutowe. 

3. Fundator i członkowie organów Fundacji nie mogą czerpać zysków z działalności Fundacji, za wyjątkiem należnych wynagrodzeń, zwrotu kosztów oraz diet. 

§ 23

Fundacja pozyskuje środki na realizację swoich celów i pomnaża majątek poprzez:

1)  przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji,

2) uzyskiwanie przychodów z nieruchomości, akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych, 

3) inne przysporzenia majątkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 24

Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga zgody Fundatorów, potwierdzonej stosowną zmianą statutu.

§ 25

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział 5

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 26

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji  przysporzenia, w łącznej wysokości co najmniej 1 000 000 zł uzyskują  prawo do tytułu Sponsora Fundacji Laetitia.

2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i dożywotni.

§ 27

Zmiana statutu nie może dotyczyć modyfikacji celu Fundacji. Zmiana statutu dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

§ 28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu w jakim została powołana, wyczerpania środków finansowych (majątku) lub podjęcia decyzji Fundatorów o  rozwiązaniu Fundacji. 

§ 29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. 

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. 

 

Warszawa, dnia 17 stycznia 1998 r.